animation

Счетоводно отчитане на покупката на ДМА – дълготрайни материални активи при формиране на цена на придобиване

В предишните видеа от счетоводната консултация съставихме началния баланс на новосъздадено ЕООД, създадохме счетоводни сметкиосчетоводихме краткосрочен заем, закупуване и заприхождаване на дълготраен /дма/ и краткотраен актив, както и осчетоводяване на лихви. В тази безплатна видео празентация ще ви научим как да отчитате счетоводно покупката на дълготрайни материални активи /ДМА/ и да формирате цена на придобиване.

Казус: Закупена е машина на цена от 10 000 лева без начислено ДДС. До монтажа на машината са направени нови разходи – разходи за транспорт от мъншна фирма 1000 лева; разходи за комъндировъчни 100 лева; разходи за собствен автокран при монтажа 300 лева.

При формиране на цената на придобиване разходите се калкулират в сметка 613 – разходи за придобиване на дълготрайни активи.

Как ще съставим счетоводните статии?

1. За покупката по фактурна цена:

 • дебитираме сметка 613 – разходи за придобиване на ДМА – с цена по фактура – в случая с 10 000 лева.
 • дебитираме сметка 453/1 – за да начислим ДДС – 20 % от цената по фактура – в случая с 2 000 лева.
 • кредитираме сметка 503 – разходна сметка – в случая с 12 000 лева.

2. За транспортни разходи като външна услуга

 • дебитираме сметка 602 – разходи за външни услуги – в случая с 1 000 лева.
 • дебитираме сметка 453/1 – ДДС върху покупката- в случая с 200 лева.
 • кредитираме сметка 503 – разходна сметка – в случая с 1 200 лева.

3. За командировъчни разходи

 • Дебитираме сметка 609 – други разходи – в случая с 100 лева.
 • Кредитираме сметка 422 – подотчетни лица – в случая с 100 лева.

4. За ползвания собствен автокран

Приемаме, че са начислени предварително – разходи за гориво, амортизация, заплата на краниста, осигуровки, командировки и други разходи.

 • Дебитираме сметка 613  – разходи за придобиване на ДМА – в случая с 300 лева.
 • Кредитираме сметка 612 – разходи за спомагателна дейност – в случая с 300 лева.

5. За калкулиране на разходи в сметка 613

 • Дебитираме сметка 613– разходи за придобиване на ДМА – в случая с 1 100 лева.
 • Кредитираме сметка 602 – разходи за външни услуги – в случая с 1 100 лева.
 • Кредитираме сметка 609 – други разходи – в случая с 100 лева.

Заприходяване на ДМА

 • Дебитираме сметка 205 – машини и оборудване – в случая с 11 400 лева. това е амортизационата стойност на машината.
 • Кредитираме сметка 613 – разходи за придобиване на ДМА – в случая с 1 400 лева.

От този момент можем да стартираме и амортизациония план на новата машина.

Гледайте и следващите видеа, за да научите и други важни елементи от счетоводството на новосъздадено предприятие.

Ако това видео ви е било полезно запознайте се с цялостната програма на Частния професионален колеж по икономика и счетоводство – гр. Велико Търново. 

За Автора - Пенко Пенков

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.