animation

Осчетоводяване при  плащане и получаване на лихви

В предишните видеа от счетоводната консултация съставихме началния баланс на новосъздадено ЕООД, създадохме счетоводни сметкиосчетоводихме краткосрочен заем, какт и закупуване и заприхождаване на дълготраен /дма/ и краткотраен актив. В тази безплатна видео празентация ще ви научим как да осчетоводявате плащания и получавания на лихви.

Кога се плащат лихви?

 • когато сме ползвали кредити от различни финансови институции.
 • когато сме забавили плащане към доставчици, към бюджета и др.

Кога се получават лихви?

 • Когато сме насочили временно свободни средства към краткосрочни депозити.

Осчетоводяване при плащане на лихви

Казус: Във връзка с получен заем при плащане на първата вноска е начислена и платена лихва в размер на 10 лева.

1. Начисляване на лихва – осчетоводяване на разход и формиране на задължение.

 • Дебитираме сметка 621 – разходи за лихви – в случая 10 лева
 • Кредитираме сметка 495 – разчети за лихви – в случая 10 лева

2.  Плащане на лихва

 • Дебитираме сметка 495 – разчети за лихви – в случая 10 лева
 • Кредитираме сметка 503 – разплащателна сметка – в случая 10 лева

3. Отчисляване по предназначение

 • Дебитираме сметка 123 – печалби и загуби – в случая 10 лева
 • Кредитираме сметка 621 – разходи за лихви – в случая 10 лева

След това всичко се разнася по дневниците на счетоводните сметки.

Осчетоводяване при получаване на лихви

Казус: В следствие на краткосрочен депозит сме получили лихва от 20 лева.

1. Начисляване на лихва – осчетоводяване на разход и формиране на задължение.

 • Кредитираме сметка 721 – приходи от лихви – в случая 20 лева
 • Дебитираме сметка 495 – разчети за лихви – в случая 20 лева

2.  Плащане на лихва

 • Кредитираме сметка 495 – разчети за лихви – в случая 20 лева – за да отразим, че вземането е реализирано.
 • Дебитираме сметка 503 – разплащателна сметка – в случая 20 лева

3. Отчисляване по предназначение

 • Кредитираме сметка 123 – печалби и загуби – в случая 20 лева
 • Дебитираме сметка 721 – разходи за лихви – в случая 20 лева

След това всичко се разнася по дневниците на счетоводните сметки.

Гледайте и следващите видеа, за да научите и други важни елементи от счетоводството на новосъздадено предприятие.

Ако това видео ви е било полезно запознайте се с цялостната програма на Частния професионален колеж по икономика и счетоводство – гр. Велико Търново. 

 

За Автора - Пенко Пенков

No Comments

Leave a Review or Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>