logo

За кого са предназначени парите по европейските проекти?

Кандидатите които получават европейските пари се дават на бенефициенти. Думата бенефициент идва от латински и означава миропомазан или човек, който получава облага. Когато говорим за европейски проекти това може да бъде публична или частна институция, от която тръгва пректната идея. Бенефициента иницира създаването на проекта и след това го изпълнява. С други думи – на фаза кандидатстване вие сте кандидат-бенефициент, а на фаза изпълнение вие ставете бенефициент.

Как протича процедурата по кандидатстване, одобрение и реализация на европроекти?

 1. Бенефициентът (сам или с помощта на консултант) разработва и подава своето предложението за проект, и кандидатства с него пред финансиращата програма.
 2. В случай на одобрение на проекта на бенефициента се да сключи договор за финансиране. Договорът се нарича още договор за безвъзмездна финансова помощ.
 3. От следващия ден след сключване на договора започва да тече изпълнението на проекта.Това означава, че бенефициентът започва да харчи парите за изпълнението на дейностите по проекта.
 4. За да похарчи тези пари, бенефициентът трябва да намери подходящи фирми – изпълнители за отделните дейности. Изборът на тези фирми трябва да е прозрачен и базиран на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.
 5. Бенефициентът отговаря за ежедневното административно, техническо и финансово управление на проекта.
 6. Във връзка с финансовото управление, той извършва разплащане с изпълнителите, осчетоводява транзакциите, верифицира документи и извършва проверки на място.
 7. Бенефициентът изпълнява и задачи, свързани с наблюдение и докладване по изпълнението на проекта, както и задачи, свързани с предоставяне на публичност и информация за проекта.

Кой може да бъде бенефициент по европейски програми?

Основните групи бенефициенти по европейските фондове и програми се четири:

 1. БИЗНЕСА – това са микро, малки, средни и големи предприятия в България, регистрирани по търговския закон
 2. НПО – това са фондации и сдружения, регистрирани по закона за юридически лица с нестопанска цел; към нпо спадат и читалищата, които са регистрирани по закона за народните читалища. Към нпо също спадат и младеже– Mлади хора (до 30-годишна възраст), които са активни в младежката работа, но не са част от младежка организация (неформална група от млади хора); / Студенти, докторанти; както и изследователи – хора, заети с научна и изследователска дейност.
 3. Централна и местна власт – това са публични органи министерствата и държавните агенции към тях, 28 области и 265 общини
 4. Земеделски стопанства – юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.

Ако това видео ви е било полезно и имате допълнителни въпроси относно възможностите за кандидатстване по евпропейски проекти можете да са свържете с нашия експерт Таня Илиева на сайта tanya.bg.

За Автора - Таня Илиева

Ако имате бизнес или искате да стартирате бизнес, моята мисия е да ви покажа най-краткия път до европейското финансиране и да преведа за вас на разбираем език възможностите да получите пари за своите идеи. За мен е важно да подпомагам бизнеса и бъда неговото свързващо звено с европейските програми. Аз ви предлагам – персонална консултация, подготовка и управление на вашите успешни проекти. Вече 17 години работя в сферата на проектното финансиране като консултант в разработване и управление на проекти за бизнеса и администрацията. Оценител съм в 15 европейските програми, оценила съм над 1500 проекта на обща стойност над 150 000 000 евро. Притежавам 7-годишен опит като финансов контрольор и одобрявам разходи, извършени по проекти от бизнеса и администрацията. Одобрила съм разходи за над 10 000 000 евро в 200 международни проекта. В момента съм главен консултант към Секретарията на Програма УРБАКТ към Европейската Комисия в Париж и отговарям за оценка на проекти, които касаят развитието на малкия и среден бизнес, научните изследвания, иновациите, икономика базирана на знанието в целия Европейски съюз.

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.