logo

За какво се отпускат средства по програма за развитие на селските райони?

По програмата за развитие на селските райони се отпускат средства за подпомагане на бизнеса от хранително-преработвателната промишленост.

Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

4.2 Повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията от хранително-преработвателния сектор;

Обхват на подпомагане

4.2 Подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи, имащи отношение към подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства и предприятията за преработка на земеделски продукти;

Бенефициенти

По тази програма се отпуска финансиране за:

  • Предприятия от хранително-преработвателната промишленост;
  • Други търговски дружества.

Допустими разходи

Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;

Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Финансови условия

Подмярка 4.2

Минималния размер на допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат, за целия период на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

За подмярка 4.2 интензитета на финансовата помощ е в размер на 50 % от одобрените разходи, в определени случай, финансовата помощ може да достигне до максимум 90 % от размера на одобрените разходи.

Очакван резултат

610 предприятия от ХВП да бъдат подпомогнати за инвестиции, свързани с добавяне на стойност към произвежданата продукция, в това число инвестиции, свързани с подобряване на енергийната ефективност.

Изгледайте видеото за да получите подробна информация! Можете да посетите и страницата на Програма за развитие на селските райони.

Ако това видео ви е било полезно и имате допълнителни въпроси относно възможностите за кандидатстване по евпропейски проекти можете да са свържете с нашия експерт Таня Илиева на сайта tanya.bg.

За Автора - Таня Илиева

Ако имате бизнес или искате да стартирате бизнес, моята мисия е да ви покажа най-краткия път до европейското финансиране и да преведа за вас на разбираем език възможностите да получите пари за своите идеи. За мен е важно да подпомагам бизнеса и бъда неговото свързващо звено с европейските програми. Аз ви предлагам – персонална консултация, подготовка и управление на вашите успешни проекти. Вече 17 години работя в сферата на проектното финансиране като консултант в разработване и управление на проекти за бизнеса и администрацията. Оценител съм в 15 европейските програми, оценила съм над 1500 проекта на обща стойност над 150 000 000 евро. Притежавам 7-годишен опит като финансов контрольор и одобрявам разходи, извършени по проекти от бизнеса и администрацията. Одобрила съм разходи за над 10 000 000 евро в 200 международни проекта. В момента съм главен консултант към Секретарията на Програма УРБАКТ към Европейската Комисия в Париж и отговарям за оценка на проекти, които касаят развитието на малкия и среден бизнес, научните изследвания, иновациите, икономика базирана на знанието в целия Европейски съюз.

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.