евро проекти

За какви неземеделски дейности се отпускат пари по програмата за развитие на селските райони? Последната мярка от програмата за развитие на селските райони дава възможности за финансиране на неземеделски дейности в селските общини. 6.2 Предоставяне на начална помощ за нови неземеделски дейности в селските райони, представени чрез бизнес план. За тази мярка размера на финансирането Прочети повече …

евро проекти

Мярка 6  „Развитие на стопанството и стопанската дейност“ Тази възможност от програмата за развитие на селските райони е много интересна за младите производители. По нея ще се предоставя стартова помощ на млади земеделски предприемачи, на възраст между 18 и 40 години; Каква е целта на финансирането Предоставяне на стартова помощ на млади земеделски производители, на възраст Прочети повече …

евро проекти

За какво се отпускат средства по програма за развитие на селските райони? По програмата за развитие на селските райони се отпускат средства за подпомагане на бизнеса от хранително-преработвателната промишленост. Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ 4.2 Повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията от хранително-преработвателния сектор; Обхват на подпомагане 4.2 Подпомагане на инвестиции в материални и Прочети повече …

евро проекти

Какво представлява Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)? Програмата за развитие на селските райони финансира проекти с цел подобряване на конкурентоспособността на предприятията от: от селското стопанство; горското стопанство; хранително-вкусовата промишленост; Програмата също така финансира проекти за: подпомагане на икономиката и качеството на живот в селските райони; помощ за опазване на околната среда; Кои Прочети повече …

евро проекти

Какво финансира ОП “Развитие на човешките ресурси” Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” отпуска средства за: Стартиране на собствен бизнес Предприемачески умения Мерки за заетост Квалификация на работната сила Микрофинансиране Схема “Добри и безопасни условия на труд” Една от основните схеми по ОП “Развитие на човешките ресурси” се нарича  “Добри и безопасни условия на труд” и Прочети повече …

евро проекти

Какво представлява Оперативна Програма “Иновации и конкуретноспособност” ОП “иновоции и конкуретноспособност” отпуска пари за разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни предприятия насърчаване на инвестициите в НИРД (научноизследователска и развойна дейност), включително в партньорство с научноизследователски организации и други предприятия с цел засилване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди Прочети повече …

евро проекти

Какво представлява Оперативна Програма “Иновации и конкуретноспособност” ОП “иновоции и конкуретноспособност” отпуска пари за разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни предприятия насърчаване на инвестициите в НИРД (научноизследователска и развойна дейност), включително в партньорство с научноизследователски организации и други предприятия с цел засилване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди Прочети повече …

евро проекти

Какво представлява Оперативна Програма “Иновации и конкуретноспособност” ОП “иновоции и конкуретноспособност” отпуска пари за разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни предприятия насърчаване на инвестициите в НИРД (научноизследователска и развойна дейност), включително в партньорство с научноизследователски организации и други предприятия с цел засилване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди Прочети повече …

евро проекти

Европейско финансиране за централна и местна власт? Финансирането на публични организации като министерства, държавни агенции, области и общини е с най-голям приоритет в евръпеъското финансиране. Това е разбираемо тъй като публичните институции, се ползват с най-голямо доверие и играят ролята на гарант за публичните европейски пари.  Също така публичните организации отговорят за големите обществени проекти като транспорт, Прочети повече …

евро проекти

Какво е НПО? НПО – е съкращение на Неправителствена Организация. Това е организация, която не е свързана с публичната власт, не е държавен или общински орган. Неправителствените организации също така се наричат Организации с Нестопанска (или Идеална) Цел – това означава, че този тип организации не могат да разпределят печалба, всички приходи се изразходват за Прочети повече …

евро проекти

 

евро проекти

Как да кандидатстваме по европейски проекти?

Европейската комисия отпуска ежегодно преки финансови помощи под формата на безвъзмездни средства за проекти или организации, които допринасят за постигане на интересите на ЕС или за изпълнение на европейски програми или политики. Заинтересованите дружества могат да кандидатстват, като отговорят на покани за представяне на предложения.

За последните години усвояването на безвъзмездна финанасова помощ по Европейските програми от страна на България не е надхвърляла 70% , главно заради факта, че много хора не са запознати с процеса и действието му. Kak.bg цели да запознае всички заинтересовани  лица с  информация относно Европейските програми, да представи рограмите,по които можете да участвате и съответно как да го направите, за да може България да започне да усвоява повече и да се развива!

Къде да открием информация за европейски програми?

За да можете да се възползвате от възможностите за финансиране на Ваш проект или идея, първо трябва да имате актуална информация за програмите, по които е възможно да кандидатствате. Kak.bg ви предоставя два сайта които можете да следите всеки ден и да бъдете информирани:

www.eufunds.bg – единен информационен портал за структорните фондове на ЕС.
www. eumis2020.government.bg – информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Как се пише проектно предложение?

Една от най-важните задачи които предстоят пред вас ако решите да кандидатствате по евро проекти е да знаете как точно да изготвите проектното си предложение, пред кого, кога и как да го представите и какви документи да приложите. Не по-малко важно е и да подберете правилно подходящата за вас и вашите нужди програма.

В kak.bg се стремим да съберем и да ви предоставим експертна информация по всички европейски фондове, за да можете адекватно и информирано да вземете вашето решение за кандидатсване. Ако имате допълнителни въпроси можете да се обръщате към нашите експерти.

Какво ни дават европейските фондове?

С бюджет от 454 млрд. евро за периода 2014—2020 г. европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) са основният инструмент на ЕС за политиката в областта на инвестициите. Страните от ЕС се ангажират:

  • да подпомогнат посредством фондовете над 2 милиона предприятия, които ще станат по-конкурентоспособни, ще разработят нови продукти, ще открият нови пазари и ще създадат нови работни места.
  • да направят инвестиции в инфраструктурата в сфери като широколентовия достъп, информационните технологии и далекосъобщенията и водоснабдяването. Това ще помогне на страните от ЕС — особено на онези, които са по-слабо развити — да повишат жизнения стандарт на населението и да създадат по-конкурентоспособна бизнес среда.
  • да използват фондовете за инвестиране в уменията и адаптивността на работната сила в Европа, като предоставят на десетки милиони хора, сред които младежи, бежанци и законни мигранти, възможности за квалификация, за придобиване на друга квалификация или за започване на бизнес.