ДМА

Счетоводно отчисляване на продажбата на Дълготрайни материални активи /ДМА / В предишните видеа от счетоводната консултация съставихме началния баланс на новосъздадено ЕООД, създадохме счетоводни сметки, осчетоводихме краткосрочен заем, закупуване и заприхождаване на дълготраен /дма/ и краткотраен актив, осчетоводяване на лихви, придобиване на ДМА В тази безплатна видео празентация ще ви научим как да отчислите продажбата на Дълготрайни материални активи /ДМА /. Прочети повече …

ДМА

Счетоводно отчитане на покупката на ДМА – дълготрайни материални активи при формиране на цена на придобиване В предишните видеа от счетоводната консултация съставихме началния баланс на новосъздадено ЕООД, създадохме счетоводни сметки, осчетоводихме краткосрочен заем, закупуване и заприхождаване на дълготраен /дма/ и краткотраен актив, както и осчетоводяване на лихви. В тази безплатна видео празентация ще ви научим как Прочети повече …

ДМА

  Закупуване и заприхождаване на дълготраен /ДМА/ и краткотраен актив В предишните видеа от счетоводната консултация съставихме началния баланс на новосъздадено ЕООД, създадохме счетоводни сметки и осчетоводихме краткосрочен заем. В днешното видео ще разгледаме как се закупува и заприхождава дълготраен /дма/ и краткотраен актив. Нека да разгледаме следния казус: Закупено е транспортно средство на стойност 15 000 лева Прочети повече …

Какво наричаме ДМА

Дълготраен материален актив или ДМА наричаме нетекущите ресурси на предприятието – имат материално веществена форма, използват се продължителен период в стопански оборот и заемат значително относителен дял в общия състав на активите. Дълготрайните както и краткотрайните активи се класифицират в 3 вида:

  • Материални – Земи, сгради, транспортни средства, машини, производствено оборудване, компютри, стопански инвентар;
  • Нематериални – Програмни продукти, търговски марки, патенти, лицензи, клиентски бази данни (ако са закупени или придобити при бизнес комбинация) и други права на индустриална или интелектуална собственост;
  • Финансови – Инвестиции в дъщерни, асоциирани или съвместни предприятия; кредити и вземания (с падеж над 1 г.). Инвестиции, държани до падеж (дългови инструменти с падеж над 1 г., котирани на активен пазар). Финансови активи на разположение за продажба;

Признаване на ДМА

За да бъде признат един актив за ДМА, той трябва да отговаря на следните изисквания:

  • да е придобит, притежаван и контролиран от предприятието ресурс, който има натурално веществена форма;
  • да се използва в дейността или за отдаване под наем;
  • активът да се използва повече от един отчетен период;
  • стойността на актива да може надеждно да се изчисли;
  • предприятието да очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива.

Ако не отговаря дори на едно от горепосочените условия, ресурса не се признава за дългосрочен материален актив.