Център Жива

Основни принципи – съпричастност, отговорност и конфиденциалност
Екипът на “Жива” е с дългогодишен професионален опит в областта на зависимостите. Служителите ни са отговорни, търпеливи и съпричастни в процеса на реализация на програмата, също така са добронамери и решителни, имат възможност да видят проблема от различни страни. Това е начин всеки пациент да получава най-подходящ и гъвкав план за промяна.

„Жива–насока в живота” е програма за психо-социална рехабилитация на хора с психични и поведенчески разстройства, вследствие употребата на психо-активни вещества. Тя е съвкупност от терапевтични интервенции и грижа, които подпомагат биопсихо-социалното функциониране на участниците в нея и последващото им реинтегриране в обществото. Целта е да бъдат подобрени възможностите и уменията на пациентите за постигане на независим начин на живот.

Терапевтичният модел на Change & Grow® е методологично структуриран според критерии и процедури, предварително зададени като натовареност и времеви периоди за реализиране на определени задачи.