logo

Какво финансира ОП “Развитие на човешките ресурси”

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” отпуска средства за:

 • Стартиране на собствен бизнес
 • Предприемачески умения
 • Мерки за заетост
 • Квалификация на работната сила
 • Микрофинансиране

Схема “Добри и безопасни условия на труд”

Една от основните схеми по ОП “Развитие на човешките ресурси” се нарича  “Добри и безопасни условия на труд” и отпуска средства за:

 • Възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители.
 • Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
 • Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите:
 • Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
 • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
 • Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;
 • Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;
 • Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, в случай, че не е осигурено такова от доставчика.
 • Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене.

Схема “Специфични обучения за заети лица”

Следващата схема по ОП “Развитие на човешките ресурси” се нарича  “Специфични обучения за заети лица” и отпуска средства за:

 • Целта на операцията е повишаване производителността на труда и адаптивността на наетия персонал и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения.
 • Обучение за придобиване на професионална квалификация;
 • Обучение за придобиване на ключови компетенции; – чужди езици, компютърно умения,
 • Осигуряване на достъп до продължаващо обучение;
 • Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот.

Схема “Обучения за заети лица”

Следващата схема по ОП “Развитие на човешките ресурси” се нарича “Обучения за заети лица” и отпуска средства за:

 • Целта на операцията е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението.
 • Обучения за заетите лица (нова професионална квалификация + ключови компетенции 1 + 2) , работещи в микро, малки, средни и големи предприятия.

В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се  повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Схема “Активно включване”

Следващата схема по ОП “Развитие на човешките ресурси” се нарича “Активно включване” и отпуска средства за:

 • Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания;
 • Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на членовете на семейства с деца /включително с увреждания/;
 • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
 • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности 2, 3 и 4 „Общуване на чужди езици“, „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“ и „Дигитална компетентност“;
 • Осигуряване на заетост на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение за период до 6 месеца;
 • Адаптиране и оборудване на работно място за лицата с увреждания;
 • Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги за работодателите.

Схема “Подкрепа за предприемачество”

Следващата схема по ОП “Развитие на човешките ресурси” се нарича “Подкрепа за предприемачество” и отпуска средства за:

Да предостави помощ и да подготви безработни и заети лица, желаещи да развиват собствен бизнес  за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.

Операцията ще предостави комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реална стопанска дейност.

 1. Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.
 2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески умения и разработване на бизнес идеи и управление на самостоятелна стопанска дейност.
 3. Предоставяне на консултантски услуги във връзка с разработване и преценка на жизнеспособността на бизнес идеите и подготовка на бизнес планове, вкл. консултации относно достъпа до финансиране, подготовка за регистрация на собствена стопанска дейност.

Схема “Развитие на социалното предприемачество”

Следващата схема по ОП “Развитие на човешките ресурси” се нарича “Развитие на социалното предприемачество” и отпуска средства за:

Дейностите са насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез:

 • Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;
 • Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
 • Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
 • Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група.
 • Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания;
 • Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
 • Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца;
 • Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
 • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Схема “Транснационални партньорства”

Следващата схема по ОП “Развитие на човешките ресурси” се нарича “Транснационални партньорства” и отпуска средства за:

 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки;
 • Обмен на персонал, ръководители на програми и проекти, обучаващи, представители на заинтересованите страни, както и на представители на целевите групи;
 • Организация на публични събития, семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи;
 • Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване);
 • Съвместно или координирано провеждане на социални експерименти чрез адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики,
 • услуги, продукти и помощни системи от други държави;
 • Пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели.
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).

Схема “Дунавски партньорства за заетост и растеж”

Най-малката схема по ОП “Развитие на човешките ресурси” се нарича “Дунавски партньорства за заетост и растеж” и отпуска средства за:

Подобряване благосъстоянието на човешките ресурси в региона на р. Дунав чрез насърчаване на междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от различни държави-членки на ЕС в сферите на:

 • пазара на труда и качеството на работните места,
 • социалното включване и борбата с бедността,
 • здравеопазването,
 • равните възможности и
 • недискриминацията,
 • условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

Изгледайте видеото за да получите подробна информация! Можете да посетите и страницата на ОП “Развитие на чавешките ресурси” както и страницата на министерство на труда и социалната политика.

Ако това видео ви е било полезно и имате допълнителни въпроси относно възможностите за кандидатстване по евпропейски проекти можете да са свържете с нашия експерт Таня Илиева на сайта tanya.bg.

За Автора - Таня Илиева

Ако имате бизнес или искате да стартирате бизнес, моята мисия е да ви покажа най-краткия път до европейското финансиране и да преведа за вас на разбираем език възможностите да получите пари за своите идеи. За мен е важно да подпомагам бизнеса и бъда неговото свързващо звено с европейските програми. Аз ви предлагам – персонална консултация, подготовка и управление на вашите успешни проекти. Вече 17 години работя в сферата на проектното финансиране като консултант в разработване и управление на проекти за бизнеса и администрацията. Оценител съм в 15 европейските програми, оценила съм над 1500 проекта на обща стойност над 150 000 000 евро. Притежавам 7-годишен опит като финансов контрольор и одобрявам разходи, извършени по проекти от бизнеса и администрацията. Одобрила съм разходи за над 10 000 000 евро в 200 международни проекта. В момента съм главен консултант към Секретарията на Програма УРБАКТ към Европейската Комисия в Париж и отговарям за оценка на проекти, които касаят развитието на малкия и среден бизнес, научните изследвания, иновациите, икономика базирана на знанието в целия Европейски съюз.

2 Comments

 • Валентина Едрева November 4, 2016 at 8:04 am

  Здравейте, ние сме Частен професионален колеж по екранни изкуства – Арт Колеж, след средно образование, даващо най-високата 4 степен на професионална квалификация. Бихме желали да кандидатстваме по някоя от Европейските програми. Основният ни мотив е подпомагане на материално-техническата ни база, като например възможността да закупим аудио-визуална техника, изискваща се във връзка с обучаването на колежаните по професиите – режисьор, оператор, монтажист, тоноператор, аниматор, фотограф, като снимачна техника, компютри, таблети и др. подобни..
  Друга възможност е подпомагане на поддръжката на сградата ни – топлоизолация, смяна на прозорците с PVC – дограма, изграждане на асансьор за деца в неравностойно положение.
  Изчетох внимателно новите възможности от Европейските програми за програмния период 2014 – 2020г., но като че ли никъде не можем да се вместим.
  Моля Ви да ни насочите към програма, отговаряща на очакванията ни и при желание от сътрудничество помежду ни да визирате Вашите очаквания от нас.

  • Георги Михов November 15, 2016 at 9:35 pm

   Здравейте, препратихме вашето запитване към нашите експерти от http://www.tanya.bg. Те ще се свържат с вас при първа възможност.

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.