logo

Какво представлява Оперативна Програма “Иновации и конкуретноспособност”

ОП “иновоции и конкуретноспособност” отпуска пари за разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни предприятия насърчаване на инвестициите в НИРД (научноизследователска и развойна дейност), включително в партньорство с научноизследователски организации и други предприятия с цел засилване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди насърчаване развитието на съвместни инициативи за изследвания и иновации подкрепа за иновативни стартиращи предприятия.

Какви видове разходи се допускат за развитие на управленски капацитет на МСП (малки и средни предприятия) по ОП “Иновации и конкуретноспособност”

 • Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството;
 • Разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики;
 • Услуги по реинженеринг на процесите в предприятията;
 • Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса.
 • Отпускат се максимум до 200 000 евро за проект.

Енергийна ефективност за МСП

По програмата се отпускат и средства за подобряване на енергийната ефективност на малки и средни предприятия. Разходите които се признават по тази мярка са:

 • Изпълнение на мерки, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията.
 • Дейности за повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността –
 • Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт.
 • Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията.
 • Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.
 • Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията.
 • Отпускат се максимум до 1 300 000 евро за проект.

Изгледайте видеото, за да получите подробна информация! Можете да посетите и страницата на ОП “Иновации и конкурентноспособност”.

Ако това видео ви е било полезно и имате допълнителни въпроси относно възможностите за кандидатстване по евпропейски проекти можете да са свържете с нашия експерт Таня Илиева на сайта tanya.bg.

За Автора - Таня Илиева

Ако имате бизнес или искате да стартирате бизнес, моята мисия е да ви покажа най-краткия път до европейското финансиране и да преведа за вас на разбираем език възможностите да получите пари за своите идеи. За мен е важно да подпомагам бизнеса и бъда неговото свързващо звено с европейските програми. Аз ви предлагам – персонална консултация, подготовка и управление на вашите успешни проекти. Вече 17 години работя в сферата на проектното финансиране като консултант в разработване и управление на проекти за бизнеса и администрацията. Оценител съм в 15 европейските програми, оценила съм над 1500 проекта на обща стойност над 150 000 000 евро. Притежавам 7-годишен опит като финансов контрольор и одобрявам разходи, извършени по проекти от бизнеса и администрацията. Одобрила съм разходи за над 10 000 000 евро в 200 международни проекта. В момента съм главен консултант към Секретарията на Програма УРБАКТ към Европейската Комисия в Париж и отговарям за оценка на проекти, които касаят развитието на малкия и среден бизнес, научните изследвания, иновациите, икономика базирана на знанието в целия Европейски съюз.

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.