logo

Какво представлява Оперативна Програма “Иновации и конкуретноспособност”

ОП “иновоции и конкуретноспособност” отпуска пари за разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни предприятия насърчаване на инвестициите в НИРД (научноизследователска и развойна дейност), включително в партньорство с научноизследователски организации и други предприятия с цел засилване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди насърчаване развитието на съвместни инициативи за изследвания и иновации подкрепа за иновативни стартиращи предприятия.

Какво финансира тази европейска програма?

 • Подкрепа за развитие на инфраструктура за иновации и изследвания;
 • Сертифициращи и измервателни лаборатории;
 • Лаборатории за изпитвания и доказване на концепции на опитни образци и полезни модели;
 • Технологични центрове, специализирани по сектори;
 • Консултантска и инвестиционна подкрепа за нововъзникващи и/или стартиращи предприятия за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги, производство и методи на разпространение, приложения за електронна търговия и други;
 • Подобряване на производствените процеси в предприятията (международно признати стандарти и сертификати; системи за управление на ресурсите и др.)
 • Подкрепа за развитието на съществуващи клъстери и подпомагане на новосъздадени такива в случай на обоснована необходимост;
 • Подкрепа за бързорастящи предприятия предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса, в т.ч. интернационализация, популяризиране и маркетинг на туризма;

Под каква форма се отпускат европари по тази програма?

 1. ГРАНТОВЕ – това е традиционата форма за безвъзмездно финансиране.
 2. ВАУЧЕРИ – Иновационни ваучери за насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди, и съответно, за използване на резултатите от научни изследвания – включва подкрепа за услуги за дизайн, разработка на продукти, трансфер на технологии, насочен към страната, управление на иновациите, инженеринг на бизнес процесите, пазарни проучвания, правата на интелектуална собственост, тестване, сертификация. Схемите за ваучери се характеризират с улеснен процес на кандидатстване и отчитане в сравнение с традиционните схеми за безвъзмездно финансиране.
 3. Финансовите инструменти се отпускат за предприятията чрез банки и финансови институции под формата на заеми/гаранции по заеми, собствен/рисков капитал. Справка към март 2015 г. показва, че петте банки, работещи с инструменти, са дали кредити за над 300 млн. евро на над 4720 предприятия. Повече от 60% от финансираните фирми са микропредприятия. Дяловите инструменти LauncHub и Eleven са финансирали над 150 стартиращи предприятия.

Изгледайте видеото за да получите подробна информация! Можете да посетите и страницата на ОП “Иновации и конкурентноспособност”.

Ако това видео ви е било полезно и имате допълнителни въпроси относно възможностите за кандидатстване по евпропейски проекти можете да са свържете с нашия експерт Таня Илиева на сайта tanya.bg.

За Автора - Таня Илиева

Ако имате бизнес или искате да стартирате бизнес, моята мисия е да ви покажа най-краткия път до европейското финансиране и да преведа за вас на разбираем език възможностите да получите пари за своите идеи. За мен е важно да подпомагам бизнеса и бъда неговото свързващо звено с европейските програми. Аз ви предлагам – персонална консултация, подготовка и управление на вашите успешни проекти. Вече 17 години работя в сферата на проектното финансиране като консултант в разработване и управление на проекти за бизнеса и администрацията. Оценител съм в 15 европейските програми, оценила съм над 1500 проекта на обща стойност над 150 000 000 евро. Притежавам 7-годишен опит като финансов контрольор и одобрявам разходи, извършени по проекти от бизнеса и администрацията. Одобрила съм разходи за над 10 000 000 евро в 200 международни проекта. В момента съм главен консултант към Секретарията на Програма УРБАКТ към Европейската Комисия в Париж и отговарям за оценка на проекти, които касаят развитието на малкия и среден бизнес, научните изследвания, иновациите, икономика базирана на знанието в целия Европейски съюз.

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.