Подаване на заявление Г2 към търговския регистър – обявяване на годишен финансов отчет по електронен път

При подаване на заявления за годишен финансов отчет (ГФО) по електронен път се ползва 50% намаление от държавната такса. За целта обаче, търговецът трябва да притежава квалифициран електронен подпис.

По електронен път могат да публикуват годишни отчети и съставителите (счетоводителят, изготвил и подписал годишният отчет), както и адвокати, като за целта те трябва да са изрично упълномощени и да притежават електронен подпис.

Необходими документи за подаване финансов отчет

 1. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети (ГФО), образец Г2 – може да се изтегли от интернет страницата на Търговския регистър
 2. Годишен финансов отчет
 3. Протокол от решение на управляващия орган (протокол от общото събрание на съдружниците, респ. протокол от решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на годишния отчет. За едноличните търговци (ЕТ) не се изисква такова решение.
 4. Декларация по чл. 13 ал.4 от ЗТР (Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове). Декларацията трябва да е подписана от заявителя.
 5. Документ за внесена държавна такса. Към настоящия момент държавната такса за публикуване на ГФО е 40 лева за подаване на заявления на хартиен носител в офисите на Агенция по вписванията. По електронен път таксата е 20 лв.

Активиране на електронен подпис за подаване на заявления към търговския регистър

 1. Влизате в страницата на търговския регистър.
 2. От менюто в ляво натискате бутона тестово подписване.
 3. Ще ви се отвори pop-up прозорец с искане за инсталиране на приложение. С мишката изберете ActiveX Control. След това се отваря нов pop-up на него натиснете бутона install и продължете да следвате инстрлукциите за инсталиране. Накрая натиснете бутона finish.
 4. Екрана ви ще се зареди отново с допълнителни функции. Изберете бутона сертификати.
 5. Въведете PIN кода и натиснете бутона подписване.

Електронно подаване на заявление Г2

 1. От менюто в дясно изберете електронни услуги и след това подаване на заявление по образец. 
 2. Въведете ЕИК номера на дружеството и натиснете бутона провери.
 3. Изберете Г2 заявление за годишни финансови отчети.
 4. Попълнете данните на страницата данни на заявителя и натиснете бутона запиши и изпрати.
 5. От страницата обявяване на актове натиснете бутона browse. Ще се отвори прозорец с папките от вашия компютър – изберете файла на годишния финансов отчет. След като файла с отчета се зареди отметнете полето документа е оригинал и натиснете бутона добави акт и след това бутона запиши и изпрати. 
 6. Попълнете данните на страницата приложения.
 7. В полето приложение Г2 един по един изберете и добавете следните документи – декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове; протокол от извънредно/общо събрание; сканиран документ за внесена държавна такса.
 8. Натиснете бутона запиши и изпрати.
 9. Прегледайте информация и натиснете бутона подписване.

Грешки при подаване на заявление към търговския регистър

С червено ще се появи на екрена информация за дължима такса – тази информация има само информативен характер и не представлява грешка.

Ако ви се появи текст – в подадената декларация има непопълнена или нивалидна информация, отбелязана в червено – трябва да се върнете към формата, натискайки бутона Г2 в горния ляв ъгъл, и да потърсите полетата отбелязани в червено и да отстраните грешките. 

Подписване на заявление Г2 за годишен финансов отчет (ГФО)

След като всичко в заявлението е правилно попълнено, изберете сертификата от формата за сертификати, въведете PIN код и натиснете бутона подписване. Самото подписване може да отнеме време и да се наложи да почакате. Когато подписването е завършено успешно прозореца ще презареди и ще ви изпише входящия номер на вашето заявление Г2 за обявяване на годишен финансов отчет (ГФО) по електронен път.

За Автора - kak.bg

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.